9. ledna

Český jazyk:

Nové učivo ve škole - přídavná jména: učebnice str. 66 - 76

K domácímu opakování a procvičování nejen k pololetní písemné práci.

- psaní í/y po obojetných souhláskách (vyj.slova)

- psaní i/y v koncovkách podstatných jmen, skloňování podst.jmen

- shoda podmětu s přísudkem

- zdvojené souhlásky

- předložky a předpony s, z, vz,

- skupiny bě/bje, vě/vje, pě

- přípony ský, ští, čtí

- souvětí


Matematika:

Učivo za 1. pololetí je probráno - procvičujeme

K domácímu procvičování učivo podle učebníce, prac.sešitu nebo početníku 1. díl

- písemné dělení, násobení, sčítání a odčítání

- zaokrouhlování čísel

- zlomky

- převody jednotek

- slovní úlohy

- geometrie


Vlastivěda:

Na pondělí 14.1. zadaný test "Druhá světová válka" +  dobrovolně referáty k tomuto učivu


V týdnu od 14.1. budeme psát pololetní písemné práce z českého jazyka a matematiky. Uzavření klasifikace za 1. pololetí 21.1.

Žákům, kteří nerozumí některému učivu, byly nabídnuty konzultace23. ledna

K dnešnímu dni je uzavřena klasifikace za 1. pololetí. Hodnocení písemných prací z Čj a M jsem poslala po dětech k nahlédnutí a podpisu. Z prací vyplynulo, že v českém jazyce musíme ještě procvičovat psaní předpon s/z, zdvojených souhlásek hlavně n/nn a objevily se ještě chyby i ve vyj. slovech. V matematice se nejvíce chybovalo v písemném dělení dvouciferným dělitelem i písemném sčítáním a odčítáním. Celkově ale práce nedopadly špatně. Procvičování těchto  jevů zůstáva za úkol k domácí přípravě.


Český jazyk:

V českém jazyce jsme dokončili učivo přídavných jmen, pravidla pravopisu jsou v sešitě Čj-1.

Úkol - naučit se pravidla psaní i/y u přídavných jmen

- průběžné procvičování pravopisu (každý podle potřeby)

- domácí četba (slabá úroveň slovní zásoby)

- v koncem únoru proběhne jako každoročně recitační soutěž. Výběr básně nechávám na dětech, měl by ale odpovídat úrovni 5. třídy. Pokud bude potřeba, mohu s výběrem pomoci.


Matematika:

Dokončujeme opakování geometrie a procvičujeme písemné dělení. Příští týden budeme potřebovat učebnice, prac.sešit a početník 2. díl. Kdo ještě nemá ve škole, tak si je přinese.


Vlastivěda:

Dokončily jsme učivo dějepisné. Po poletních prázdninách začneme zeměpisné.